PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Collectieve Belangenbehartiging

Collectieve belangenbehartiging binnen de PVGE-Best heeft als doel het stimuleren van een goed leefklimaat van onze leden in Best. Hiertoe wil de vereniging bevorderen dat er op gemeentelijk niveau een geïntegreerd beleid is en wordt (door-)ontwikkeld met bijzondere aandacht voor de specifieke noden van senioren in Best. Waar mogelijk in samenwerking met de daartoe geëigende instanties.

Vanuit de portefeuille collectieve belangenbehartiging wil de PVGE  bijdragen aan het doen van onderzoek, het inwinnen van advies en het verkrijgen van voorlichting op de beleidsgebieden wonen, zorg, welzijn en dienstverlening gericht op senioren in Best.

Daar waar invloed op de beslissingen van gemeente of anderszins voor de leden van belang wordt geacht wil de vereniging inspraakmogelijkheden stimuleren en effectueren.

Om bovenstaande beter te kunnen realiseren werkt de PVGE-Best samen met de KBO-Best, die immers dezelfde doelstellingen nastreeft, in de SeniorenRaadBest (SRB). Door deel uit te maken van de SRB houden wij contact met de gemeente Best en de Adviesraad Sociaal Domein. Hiermee oefenen wij invloed uit op het beleid van de gemeente en participeren wij in haar platforms, werkgroepen en projecten ter realisatie van projecten voor senioren in Best op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Door deze krachtenbundeling kunnen de PVGE-Best en KBO-Best de plaatselijke belangen van alle senioren in Best krachtiger en eenduidiger behartigen.

In 2012 heeft de Seniorenraad Best, met medewerking van de gemeente en ondersteund door zorginstelling Archipel/Kanidas, woningbouw Domein en de RABO-bank Best de Vrije Universiteit Brussel een behoefte onderzoek onder senioren in Best laten uitvoeren. Dit onderzoek vond plaats onder leiding van Prof. Dr. M.J.M. Kardol. Ten behoeve van dit onderzoek zijn 374 vragenlijsten ingevuld. In dit onderzoek zijn een viertal onderwerpen nader belicht: hoe is het gesteld met de gezondheid en zelfredzaamheid, hoe wordt de huisvesting, kwaliteit van de woning en leefbaarheid van de woonomgeving beoordeeld en hoe geven  de respondenten invulling aan de maatschappelijke participatie.  Zie voor de volledige rapportage van dit onderzoek dit document.

In 2020 heeft de gemeente Best na overleg met de SRB wederom een behoefte onderzoek onder senioren in Best laten uitvoeren door de Vrije Universiteit Brussel en wederom onder begeleiding van Prof. Dr. J.M.J. Kardol. Door 393 respondenten zijn vragen rondom de onderwerpen fysieke. psychische en sociale gezondheid alsmede zelfredzaamheid van senioren, huisvesting en leefbaarheid van de woonomgeving beantwoord. In Juli 2021 heeft  de rapportage plaatsgehad en is het bijbehorende rapport verspreid.

De uitkomsten van het onderzoek in 2021 geven in de cijfers al een goed beeld van aandachtspunten waar de seniorenbelangen gediend zijn. Positieve bevindingen waren onder meer bij de ervaring van het wonen in eigen buurt. Verbetering was op verschillende punten te bereiken. Belangrijk voor participatie blijken de moeilijkheden bij financieel rondkomen, knelpunten voor het aangaan van sociale contacten, enerzijds het mijden van zorgvoorzieningen en anderzijds het medicijngebruik, gebrek aan duidelijke informatie over woningaanpassing en woningwisseling en gebrek aan informatie over waar men moet zijn, moeilijke bereikbaarheid van en gebrek aan openbare voorzieningen als winkels, banken, postkantoren, brievenbussen en zeker ook oversteekplaatsen, zitbankjes en openbare toiletten. Zie voor een samenvatting van de aanbevelingen uit de onderzoeken uit 2012 en 2021 dit document.

Heel veel aanknopingspunten voor SRB, PVGE, KBO en Gemeente om komende jaren actie op te ondernemen. Om te bepalen HOE VERDER heeft het bestuur SRB eind 2021 een werkgroep (met daarin leden van KBO, Gemeente en PVGE) onder leiding van de PVGE portefeuillehouder collectieve belangen gevraagd met voorstellen te komen. Deze werkgroep heeft haar rapportage in Maart 2022 afgerond, zodat de aanbevelingen aan de raadsfracties van Best konden worden aangeboden opdat deze in het op te stellen coalitie akkoord kunnen worden verwerkt. Een beknopte weergave van de werkwijze en hoofdpunten uit het advies van de werkgroep vindt u hier. De volledige werkgroep rapportage is te vinden in dit document.

Een en ander heeft geleid tot deze ‘BOS werkgroep aanbevelingen, die gestuurd is naar de gemeeteraadsleden en de politieke partijen