PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2023

Aan: alle leden van PVGE Best – 1 december 2022

Eens per jaar vindt in januari de algemene ledenvergadering van PVGE Best plaats, waar het reilen en zeilen van onze vereniging wordt besproken en het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen jaar. Ik nodig je graag uit om deel te nemen aan de

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op donderdag 26 januari 2023 om 14.00 uur in ‘t Tejaterke, Max de Bossustraat 1

 Samen zullen we terugblikken op het afgelopen jaar en gaan we zien wat het komend jaar voor mooie dingen binnen de PVGE staan te gebeuren. Na het jaarverslag, de jaarrede, het financieel overzicht en de begroting voor 2023 zal je  gevraagd worden in te stemmen met de door het bestuur opgestelde Gedragscode PVGE Best. Christ Tunders (secretaris) treedt af als bestuurslid.

Verder brengen commissies verslag uit. In de rondvraag krijgt u gelegenheid alles naar voren te brengen wat je van belang vindt.

Agenda:

 1. Opening en vaststellen van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag van de notulencommissie
 4. Benoeming notulencommissie 2023
 5. Jaarverslag 2022 1)
 6. Financieel overzicht 2022 en begroting 2023
 7. Verslag van de kascontrolecommissie en dechargeren van het bestuur
 8. Benoeming kascontrolecommissie 2023
 9. Verslag door VR-leden over de Verenigingsraad
 10. Voorstel tot akkoord Gedragscode PVGE-Best 2)

——— P A U Z E ———

 1. Jaarrede voorzitter
 2. Bestuurssamenstelling
  • aftredend en herkiesbaar: Koos Mulder – PR&Communicatie (2 termijn)
  • aftredend en niet herkiesbaar: Christ Tunders; voor hem wordt een opvolger gezocht 3)
  • voor de bestuursfunctie van individuele belangenbehartiging wordt een opvolger gezocht 3)
  • voor de bestuursfunctie van voorzitter van de Evenementencommissie wordt een opvolger gezocht 3)
   Het bestuur stelt Miranda Mennen voor als kandidaat voor een bestuursfunctie
 3. Aandacht voor bijzondere verdiensten van leden
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

Toelichting:

1) Vanaf medio januari is het jaarverslag ter inzage op onze website en bij de secretaris.
2) Bekijk het document Gedragscode PVGE Best
3) Naast de gestelde kandidatuur van mevrouw Mennen zoeken wij kandidaten voor nog twee bestuursfuncties. Indien je hiervoor interesse hebt, dan kun je je tot uiterlijk een week voor de Algemene Leden Vergadering ​door tenminste tien (10) leden van de afdeling kandidaat laten stellen, voorzien van je bereidverklaring. Wil je eerst meer informatie over de bestuursfuncties, neem dan uiterlijk voor de jaarwisseling contact op met de voorzitter.

 

Wij hopen jullie allen te mogen verwelkomen,
Met vriendelijke groet,

namens het bestuur

Christ Tunders (secretaris)