PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

25 Aanbevelingen voor burgers

Als u voor een Wmo-voorziening in aanmerking denkt te komen, wordt u – na aanmelding – uitgenodigd voor het zogenaamde ‘keukentafelgesprek’. Dit gesprek is essentieel voor het toekennen van een voorziening. Het is daarom belangrijk om u hier goed op voor te bereiden. Zo kan het erg nuttig zijn om uw mantelzorger daarbij te betrekken en ook kunt u hierbij hulp inroepen van een onafhankelijke cliëntondersteuner, aan te vragen bij OVO.(040-2573832)
De landelijke organisatie ‘Aandacht voor Iedereen’ heeft een lijst met aandachtspunten uitgegeven waarmee mogelijk ook u voordeel kunt doen. Deze volgt hier beneden.

Leeswijzer

De leidraad volgt de stappen – Melding, Onderzoek, Formele Aanvraag, Bezwaar en Beroep, Vervolg – in de gemeentelijke procedure. Begonnen wordt telkens met de beschrijving van een specifieke stap, daarna volgen aanbevelingen.

A. Melding

Bij deze stap doet de burger zelf, of een betrokkene (bijvoorbeeld een familielid), een melding bij het college van burgemeesters en wethouders van een verzoek om maatschappelijke ondersteuning omdat hij beperkingen heeft in zelfredzaamheid of het meedoen aan de samenleving. In Eindhoven moet u zich aanmelden bij WIJeindhoven.

 1. Let erop dat het college binnen 2 weken de ontvangst van de melding bevestigt en de mogelijkheid van een persoonlijk plan aangeeft.
 2. Vraag om een heldere uitleg van de procedure rond het keukentafelgesprek.
 3. Stel als burger zelf een persoonlijk plan op (een plan waarin iemand aangeeft hoe hij denkt dat zijn ondersteuning er uit kan zien).
 4. Vraag om een onafhankelijke cliëntondersteuner die met je meedenkt, onder meer bij het opstellen van het persoonlijk plan.
 5. Dien dat persoonlijk plan binnen zeven dagen in.
 B. Onderzoek

Bij deze stap worden de behoeften, kenmerken en voorkeuren van de burger door de gemeente in het gesprek met de burger vertaald naar een vorm van maatschappelijke ondersteuning. De gemeente zal streven naar een oplossing via een algemene voorziening. Als die niet passend is, kan er een individuele maatwerkvoorziening komen, of een mix van beide voorzieningen.

 1. Let erop dat het gesprek bij de burger thuis plaatsvindt.
 2. Vraag om een uitleg in heldere taal van de procedure rond het keukentafelgesprek.
 3. Let erop dat alle levensgebieden (welzijn, wonen, inkomen) ter sprake komen.
 4. Zorg ervoor dat de mantelzorger bij het gesprek aanwezig is en betrokken wordt. De mantelzorger heeft overigens zelfstandig recht op eigen maatschappelijke ondersteuning en cliëntondersteuning.
 5. Let erop dat geven van mantelzorg niet wettelijk verplicht is.
 6. Kijk of de gespreksvoerder van de gemeente kennis heeft van de verschillende doelgroepen.
 7. Is de gespreksvoerder van de gemeente in staat tot inlevingsvermogen (oog voor het belang van het gesprek, respect voor privacy)?
 8. Is de gespreksvoerder van de gemeente in staat de kwaliteiten van de burger in te schatten (bijvoorbeeld niet meegaan in zelfoverschatting)?
 9. Wordt tijdens het gesprek duidelijk wat de criteria zijn voor het in aanmerking komen voor een individuele maatwerkvoorziening?
 10. Wees ervan bewust dat het voor een maatwerkvoorziening mogelijk is om een persoonsgebonden budget aan te vragen.
 11. Let erop dat er informatie wordt gegeven over de mogelijkheid om personen uit het sociale netwerk in te schakelen voor ondersteuning en zo ja, onder welke voorwaarden.
 12. Vraag na wat het beleid van de gemeente rond de eigen bijdrage is. De gemeente mag niet afwijzen op grond van inkomen of vermogen.
 13. Vraag om een verslag van het gesprek en de mogelijkheid om daarin wijzigingen aan te brengen.

C. Formele aanvraag voor maatwerkvoorziening

Bij deze stap dient de burger formeel een aanvraag in.

 • Dien als burger formeel een goed onderbouwde en gedateerde aanvraag in bij het college van burgemeester en wethouders.
 • Let erop dat het college binnen twee weken een beslissing neemt op de aanvraag.
D. Bezwaar en beroep

Deze stap neemt de burger als hij het niet eens is met de beslissing van het college van B&W. De trend is dat de gemeente juridische procedures wil voorkomen en dat er via een vertrouwenspersoon, mediator naar bemiddeling wordt gestreefd.

 1. Wees goed op de hoogte van de procedure van bezwaar en beroep en vraag de gemeente om heldere informatie.
 2. Ga goed onderbouwd in bezwaar bij de gemeente (volgens de Algemene Wet Bestuursrecht).
 3. Ga goed onderbouwd in beroep bij de rechter.
E. Vervolg

Bij deze stap informeert de burger de gemeente als zijn levensomstandigheden zijn veranderd en overlegt hij met de gemeente over eventuele aanpassing van de ondersteuning.

 1. Informeer de gemeente tijdig als de omstandigheden aanmerkelijk zijn veranderd.
 2. Ga in gesprek met de gemeente over aanpassing van de maatschappelijke ondersteuning.

Voor meer informatie wordt verwezen naar:

www.aandachtvooriedereen.nl
www.rondekeukentafelgesprek.nl