PVGE algemeen
Venster sluiten
Waar bent u naar op zoek?
Venster sluiten
Menu

Huishoudelijk reglement van de vereniging Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

De vereniging

Artikel 1

1.1 De vereniging Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende is een vereniging met eigen rechtspersoonlijkheid en maakt deel uit van de hoofdvereniging PVGE (Philips Vereniging van Gepensioneerden gevestigd te Eindhoven). De vereniging heeft een eigen bestuur in overeenstemming met artikel 9 van de statuten van de vereniging Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende.

1.2 Waar in dit reglement sprake is van “de vereniging” wordt steeds bedoeld de vereniging Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende van de hoofdvereniging PVGE, die verder wordt aangeduid als hoofdvereniging.

1.3 Het werkgebied waarbinnen de vereniging haar activiteiten uitoefent, wordt bepaald door de gemeentegrenzen van Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende.

1.4 De vereniging is opgericht op 7 juni 1984.

 

Doel van de vereniging

Artikel 2

2.1 Het doel van de vereniging is, binnen haar werkgebied en ten behoeve van de leden, activiteiten te ontwikkelen gericht op de doelstelling van de vereniging zoals omschreven in artikel 2 van de statuten van de vereniging.

2.2 Om dit doel te bereiken kan het bestuur van de vereniging clubs oprichten, activiteiten organiseren of doen organiseren in overeenstemming met artikel 2, lid 2 sub e van de statuten van de vereniging.

2.3 Voorts zal het bestuur bevorderen dat zowel het bestuur als de leden een actieve rol spelen bij de behartiging van de belangen van senioren zoals omschreven in artikel 2, lid 2 sub a. tot en met d van de statuten van de vereniging.

 

De leden van de vereniging

Artikel 3

3.1 Men wordt lid van de vereniging op grond van het lidmaatschap van de hoofdvereniging PVGE en door woonachtig te zijn in de gemeenten Geldrop-Mierlo of Heeze-Leende.

3.2 Leden van de hoofdvereniging die niet woonachtig zijn in bovengenoemde gemeenten en willen deelnemen aan een van de activiteiten van de vereniging dienen het bestuur van de vereniging te verzoeken als deelnemer te mogen deelnemen aan activiteiten van de vereniging.

3.3 Het lidmaatschap van de vereniging is geregeld in artikel 5 van de statuten van de hoofdvereniging waarbij artikel 6 van de statuten van de vereniging dit nader regelt op verenigingsniveau. De verplichtingen van ieder lid alsmede de van toepassing zijnde tuchtrechtspraak is geregeld in de artikelen 6 en 7 van de hoofdvereniging. In het artikel betreffende tuchtrechtspraak is aangegeven welke maatregelen genomen kunnen worden tegen leden die niet aan hun verplichtingen voldoen.

3.4 Personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging kunnen op voordracht van het bestuur van de vereniging worden benoemd tot lid van verdienste. Deze voordracht dient te worden gedaan aan de algemene leden vergadering en opgenomen te worden als punt op de agenda van de ledenvergadering. Zij behoeft de goedkeuring van deze vergadering.

 

De algemene ledenvergadering

Artikel 4

4.1 De algemene ledenvergadering wordt jaarlijks gehouden voor 15 februari tenzij door bijzondere omstandigheden hiervan moet worden afgeweken.

4.2 Het bestuur dan wel ten minste twintig leden van de vereniging kunnen besluiten tot het houden van een of meer extra algemene ledenvergaderingen. Dit is nader geregeld in artikel 13 van de statuten van de vereniging.

4.3 Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt ten minste:
a. door het bestuur verslag gedaan over de gang van zaken in de vereniging
b. de verlies- en winstrekening ende balans ter goedkeuring voorgelegd
c. het werkplan en de begroting voor het lopende kalenderjaar vastgesteld
d. verslag uitgebracht door de kascommissie conform artikel 12 lid 3 van de statuten van de vereniging
e. informatie verschaft over de gang van zaken in de hoofdvereniging

4.4 Oproep en agenda met datum, tijd en plaats voor de algemene leden- vergadering dienen ten minste twee weken voor de vergadering door het secretariaat aan alle leden te worden toegestuurd. Stukken die betrekking hebben op tijdens de vergadering te behandelen onderwerpen worden ten minste een week van te voren op een voor de leden toegankelijke plaats ter inzage gelegd. Ook kan de mogelijkheid worden geboden deze per e-mail bij het secretariaat aan te vragen.

4.5 Toegang en stemrecht hebben de leden die voldoen aan de vereisten omschreven in artikel 3.1 van dit reglement. Deelnemrs in overeenstemming met artikel 3.2 hebben toegang tot de algemene ledenvergadering maar geen stemrecht.

4.6 Stemmen kunnen uitsluitend worden uitgebracht door in de vergadering aanwezige leden, waarbij elk lid een stem heeft. Nadere bepalingen betreffende het stemmen tijdens de algemene leden vergadering zijn omschreven in artikel 15 van de statuten van de vereniging.

4.7 De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks op voordracht van het bestuur de vertegenwoordiging van de vereniging in de Verenigingsraad zoals omschreven in artikel 18 van de hoofdvereniging. Daartoe doet het bestuur een voorstel voor kandidaten aan de algemene ledenvergadering. Ten minste vijf leden kunnen namen van kandidaten tot een week voor de datum van de algemene ledenvergadering bij het bestuur indienen. De leden van de Verenigingsraad worden benoemd voor ten hoogste 3 jaar. Daarna zijn zij volgens een vast te stellen rooster van aftreden herkiesbaar. Men kan zich ten hoogste 2 maal herkiesbaar stellen.

 

Het bestuur van de vereniging

Artikel 5

5.1 Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie en ten hoogste tien personen. Voor een vacature kan door zowel het bestuur als door minstens tien leden van de vereniging een kandidaat worden gesteld. Namen van kandidaten dienen minstens een week voor de datum waarop de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden bij het bestuur van de vereniging te worden ingediend.

5.2 Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering gekozen uit de voorgedragen kandidaten voor de duur van drie jaar en zijn maximaal tweemaal herkiesbaar.

5.3 Het bestuur is behoudens beperkingen volgens de statuten van de vereniging dan wel volgensdit reglement belast met het besturen van de vereniging.

5.4 Kandidaat bestuursleden kunnen als aspirant tot de bestuursvergaderingen worden toegelaten. Zij hebben een raadgevende stem.

5.5 Het bestuur vergadert ten minste zes maal per jaar en tevens twee weken nadat de voorzitter of tenminste twee ander bestuursleden daartoe de wens te kennen hebben gegeven.

5.6 Besluiten van het bestuur kunnen slechts tot stand komen indien alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld aan het overleg hieraan deel te nemen; de besluiten worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

 

Geldmiddelen van de vereniging

Artikel 6

6.1 De geldmiddelen van de vereniging zijn omschreven in artikel 8 van de statuten van de vereniging.

6.2 De vereniging ontvangt voor haar activiteiten van de hoofdvereniging een jaarlijks vast te stellen deel van de ledencontributies die wordt gebaseerd op het aantal leden van de vereniging per 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar overeenkomstig artikel 3 van dit reglement.

6.3 De vereniging treedt op als de aanvrager van subsidies te verstrekken door lokale en regionale overheden. In die hoedanigheid wordt het bestuur van de vereniging verplicht over de besteding van de ontvangen subsidies financiële verantwoording aan de verstrekker(s) af te leggen.

6.4 Teneinde de in vorig lid genoemde verantwoording te kunnen afleggen geeft het bestuur van de vereniging aanwijzingen voor de financiële rapportage van de onderscheiden clubs alsmede het gebruik van door de vereniging gekozen bankrekeningen.

6.5 Het bestuur is bevoegd voor zaken die niet in de goedgekeurde financiële begroting zijn opgenomen zelfstandig financiële verplichtingen aan te gaan. Zij is hierover verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering.

 

De kascontrolecommissie van de vereniging

Artikel 7

7.1 Taakstelling en functioneren van de kascommissie is geregeld in artikel 12 lid 3 van de statuten van de vereniging. Het bestuur kan besluiten de kascommissie met een derde lid uit te breiden om de lange termijn continuïteit van de kascommissie te verzekeren. Het derde lid neemt dan de plaats in van het tweede kascommissielid zodra het eerste kascommissie lid reglementair aftreedt en waarop vervolgens een nieuw derde kascommissielid wordt benoemd.

 

Aansprakelijkheid van de vereniging

Artikel 8

8.1 De aansprakelijkheid van de vereniging is gedefinieerd in artikel 20 van de statuten van de vereniging.

 

Informatie over de vereniging

Artikel 9

9.1 Het bestuur verstrekt jaarlijks aan de hoofdvereniging een overzicht van de bestuurssamenstelling, de commissies die actief zijn en de clubactiviteiten. Dit overzicht omvat ten minste adres, telefoon en e-mail van die leden die nodig zijn om zonodig aanvullende informatie hieromtrent te kunnen verstrekken.

9.2 De leden van de vereniging ontvangen het verenigingsblad ‘de Schouw’en de Nieuwsbrief van de vereniging.

 

Het reglement van de vereniging

Artikel 10

10.1 Een besluit tot aanvullen of wijzigen van dit reglement kan slechts worden genomen door de algemene ledenvergadering met gewone meerderheid van stemmen.

10.2 Aanvullingen of wijzigingen kunnen worden ingediend door het bestuur dan wel doortien leden van de vereniging. Aanvullingen of wijzigingen dienen ten minste een week voor de datum waarop de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsvindt bij het bestuur bekend te zijn.

 

Slotbepaling

Artikel 11

11.1 De vereniging kan worden ontbonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van de statuten van de vereniging.

11.2 In gevallen waarin niet wordt voorzien door de statuten dan wel het huishoudelijk reglement van de vereniging, wordt gehandeld volgens artikel 26 van de statuten van de hoofdvereniging.