PVGE
PVGE

PVGE Vereniging voor senioren

Samen actief, samen sterk

Agenda Verenigingsraadsvergadering woensdag 24 april 2019 om 13.30 uur Gemeenschapshuis de Borgh, Speeltuinpad 3 in Geldrop

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Goedkeuring notulen Verenigingsraadsvergadering van 3 oktober 2018 (bijlage)
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag en financieel jaarverslag 2018 (bijlage)
 6. Verslag kascontrole commissie
 7. Decharge bestuur
 8. Benoemen leden kascommissie
 9. Mutaties en samenstelling bestuur (bijlage)
  Aftredend en niet herkiesbaar is Mw. Jolien Wiertz.
  Aftredend en herkiesbaar zijn Hr. Mari Vervaart als voorzitter en Mw. Jessie Ackermans (onder condities)
 10. Voorgang Statuten (Cor v.d. Bosch)
 11. Presentatie pensioenen (Wilma Berkhout)
 12. Rondvraag
 13. Vaststellen datum volgende vergadering
  Voorstel: woensdag 23 oktober 2019
 14. Sluiting van de vergadering

Vragenuurtje voor technische vragen op dinsdag 16 april vanaf 10.00 uur na aanmelding vooraf op pvge@hetnet.nl of 040-2127504.

Krantenjongen

Nieuw op deze Website

deSchouw

Wandeltochten in Eindhoven en omgeving.

Wandelingen

 Klik in bovenstaand kaartje voor de omschrijving van alle tochten.